Házirendek

 1.   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

A Dorog Sportcsarnok (továbbiakban: Sportcsarnok) Házirendjét (továbbiakban: Házirend) a Dorog Város Egyesített Sportintézménye (továbbiakban: Üzemeltető), mint a létesítmény üzemeltetője által elfogadott és jóváhagyott szabályok határozzák meg.

A Házirend hatálya kiterjed a Sportcsarnok termeire, úgy mint a Buzási József teremre, a Bacsa Ferenc teremre , valamint a Dr. Hegedűs Csaba teremre egyaránt. Az egyes termek használati rendjét külön házirend tartalmazza, amely e Házirend elválaszthatatlan részét képezi.

A Házirend területi hatálya a Dorog Városi Sportcsarnok telekrajzi határán belül, tehát a Sportcsarnokot körülvevő tereken, parkolóban is érvényes.

A Házirend visszavonásig érvényes.

A Házirend változtatási jogát az Üzemeltető fenntartja.

A Házirend betartása és betartatása mindenki számára (dolgozók, sportolók, bérlők, látogatók) számára kötelező!

Üzemeltető:

adatai: Dorog Város Egyesített Sportintézménye ( Székhely: 2510 Dorog Iskola út 1. , Létesítmény: 2510 Dorog, Iskola út 1.)

alaptevékenysége:

 • sportlétesítmények üzemeltetése és működtetése
 • iskolai testnevelés és diáksport részére sportlétesítmények használatát biztosítja

Dorog Városi Sportcsarnok befogadóképessége:

 

 • Buzási József terem :
 • Bacsa Ferenc Terem: 
 • Dr. Hegedűs Csaba terem:

 

 1.  SPORTCSARNOK ÁLTALÁNOS NYITVA TARTÁSA

Hétköznapokon: 6.00-21.00 óráig

A létesítményt egyéni- és csoportok vendégek egyaránt az aktuális ÓRAREND figyelembevételével vehetik igénybe. A heti aktualizált ÓRAREND a dorogispotcsarnok.hu oldalon és a létesítmény hirdetőtábláin elérhető.

Hétvégén és ünnepnapokon:

Buzási József terem: a mérkőzések, versenyek, rendezvények időpontjától függően.

Bacsa Ferenc és  a Dr. Hegedűs Csaba terem: szombatonként 8.00- 14.00 között, az aktuális órarendnek megfelelően

Edzésidő: öltözőkulcs kiadása, illetve az öltözők elfoglalása maximum 20 perccel az edzés előtt. Az öltözők elhagyása, illetve az öltözőkulcs leadása a portára maximum az edzés után 30 perccel.

Mérkőzés esetén (Buzási József terem): Üzemeltető a mérkőzések kezdeti időpontja előtt 2 órával jogosult és köteles a Sportcsarnokot a szakosztályok rendelkezésére bocsátani, a szakosztályok kötelesek a Sportcsarnokot a mérkőzést követően 90 percen belül elhagyni, az öltözőkulcsokat a portán leadni.

Sportversenyek, rendezvények esetén: Üzemeltető és a verseny/ rendezvény szervezője a Sportcsarnok rendelkezésre bocsátás időpontját minden esetben előre egyeztetik.

Lemondás, módosítás: feltételeit az egyedi bérleti szerződések tartalmazzák

 1.   A SPORTCSARNOK HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
 • A zavartalan működtetést a közösségi- és társas élet szabályainak megfelelő magatartással köteles segíteni mindenki.
 • A Sportcsarnok berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke és kötelessége.
 • A berendezésekben, felszerelésekben okozott károkért az ebben vétkes látogató (sportoló, edző, kísérő, szurkoló, bérlő, stb.) anyagi felelősséggel tartozik és az okozott kár teljes egészét köteles megtéríteni.
 • A Sportcsarnok kötelező feladatai ellátása mellett olyan szolgáltatásokkal is rendelkezik, amelyek bármely állampolgár, szervezet, intézmény igénybe vehet, de azokért az üzemeltető által elfogadott térítési díjakat köteles megfizetni.
 • A Sportcsarnok helyiségeiben, illetve egész területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak az arra kifejezetten kijelölt helyen lehet. A csikkeket a kihelyezett tároló edényekbe kell elhelyezni. Az ezzel ellentétes magatartás a hatályos jogszabályok alapján szankciókat von maga után.
 • A Sportcsarnok teljes területén, beleértve a parkoló és külterületeket is, tilos a szemetelés. A szemetet a kihelyezett tárolókba kell elhelyezni.
 • Az elektromos kapcsolóhoz illetve egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kezelő szerkezetekhez, csak a megbízott személyek nyúlhatnak.
 • Az öltözőkbe, a lelátóra, játéktérre, a küzdőtérre, üveges italt, szeszes italt, tökmagot, szotyolát (stb.) bevinni tilos.
 • A Sportcsarnok berendezéseinek rongálóit mindenkinek kötelessége a portásnak jelenteni, figyelmeztetni, és az esetleges kár keletkezését lehetőség szerint megakadályozni.
 • A Sportcsarnok területén az üzemeltető ill. a rendezvény biztosításával megbízott személyek jogosultak a rendzavarókkal, vagy mások számára megbotránkoztató módon ill. a jó erkölcsbe ütköző módon viselkedőkkel szemben eljárni. Jogosultak továbbá e személyeket a Sportcsarnok területének elhagyására felszólítani, végső esetben a területről eltávolíttatni, kitiltani.
 • A létesítmény területére élőállatot külön engedély nélkül (vakvezető, mozgássérült segítő, terápiás és biztonsági feladatokat ellátó kutya kivételével) bevinni szigorúan tilos.
 • Motorkerékpárt, kerékpárt, rollert és egyéb járművet a kijelölt tárolóhelyen kell elhelyezni, azt a Sportcsarnokba behozni tilos! A Sportcsarnok gépjármű parkolójában a parkolási rend, valamint a KRESZ szabályainak betartása kötelező! A sport és egyéb rendezvények lebonyolítása esetén a rendezvény szervezője határozza meg a parkolási rendet, rendelhet el korlátozásokat.
 • A Sportcsarnokban a tanórák alatt, illetve az edzések számára kijelölt időpontokban, a sportolók és 18 év alatti személyek csak nevelői/ edzői felügyelettel tartózkodhatnak. A bérlők a számukra fenntartott időpontokban a bérlő felelősségére tartózkodhatnak.
 • A Sportcsarnokban illetve a hozzá tartozó helyiségekben, továbbá a külső udvari területen elhelyezett értéktárgyakért /kerékpár, ruházat, telefon stb./ a Sportcsarnok üzemeltetője – beleértve dolgozóit is -, felelősséget nem vállal, így a kár megtérítését rá nem lehet hárítani, függetlenül attól, hogy az esetleges károsult a rendezvény nézője vagy résztvevője esetleg szervezője a rendezvénynek! Mindenki maga köteles gondoskodni arról, hogy a lebonyolításra kerülő sport vagy egyéb rendezvényeken való részvétele esetén, illetve tanórák, edzések ideje alatt, személyes- és értéktárgyai megfelelően legyenek biztosítva, azt saját felelősségére hagyhatja a csarnok területén. Az esetlegesen megtalált tárgyakat köteles leadni a portán.
 • Mindenki köteles a bekövetkezett bármely meghibásodást vagy káreseményt, vagy ha olyan javítási, karbantartási igény merülne fel, amely az üzemeltető kötelezettsége lenne, azt azonnali hatállyal közölni az üzemeltetővel vagy annak megbízottjával telefonon és írásban, hogy az üzemeltető intézkedni tudjon, hogy a meghibásodás vagy káresemény személyi sérülést ne okozhasson, illetve az ingatlan állagában további károk ne keletkezzenek.
 1.      KÖZÖSSÉGI TEREK, LELÁTÓ, ÖLTÖZŐK HASZNÁLATA:
 • A Sportcsarnok közösségi tereinek használatakor mindenkor a normál emberi viselkedés az elvárt.
 • A bejáratnál kötelező a lábbelik alapos, gondos megtisztítása, különösen az esős, saras, havas időszakban.
 • A Bacsa Ferenc teremben és a Dr. Hegedűs Csaba teremben az edzések ideje alatt kizárólag az edzők és a sportolók tartózkodhatnak, a szülők az előtérben kötelesek várakozni. Az edzések ideje alatt a szülők az első emeletről nézhetik az edzéseket, nem zavarva a fenti termekben lévő egyéb foglalkozásokat, az irodában folyó  munkát. A nyílt órák alkalmával léphetnek be a szülők a termekbe, ilyenkor lábzsák használata kötelező.
 • A Buzási József terem lelátója kizárólag az erre vonatkozó, hirdetőtáblán kifüggesztett időpontokban, rendezvények alatt látogatható. Egyéb esetben a nagyközönség számára elzárt területnek minősül és csak külön engedéllyel lehet ott tartózkodni.
 • Tilos hangoskodni, kiabálni, lökdösődni, más testi épségét bármilyen módon veszélyeztetni, a közösségi és közlekedőterek építményeiben, tárgyaiban, bármiféle kárt, rongálást okozni. Kizárólag azokat a közlekedőtereket lehet használni, ami a sporteseményhez vagy bárminemű rendezvényhez szükségszerűen hozzátartozik, illetve amelyet a Sportcsarnok e használatra kijelöl.
 • Tilos mindenféle szúró, vágó eszközt, petárdát, lőfegyvert, üveget, botot, pénztárszalagot, követ és egyéb testi épséget veszélyeztető tárgyat, továbbá mások iránti gyűlölet keltésére alkalmas feliratot, zászlót, vagy egyéb jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet bevinni. (lásd: Pályarendszabályok)
 • Tilos a Sportcsarnok egész területén a játéktéren kívül bárhol labdával bemelegíteni, így az öltözőfolyosók, az öltözők, illetve a lelátó területén labdás gyakorlatok nem végezhetők.
 • A stúdióban csak engedéllyel, az arra kijelölt személyek tartózkodhatnak, ügyelve annak tisztaságára. A rendezvény végén a rendszer megfelelő áramtalanítása és lezárása szükséges.
 • A hazai és a vendégcsapatok sportolói a versenyek, mérkőzések előtt 2 órával, az edzések előtt harminc perccel foglalhatják el a részükre kijelölt öltözőket.
 • Az öltözők kulcsait csak a Sportcsarnok dolgozói adhatják ki az arra illetékes csapatvezetőnek, edzőnek (szerződésben megjelölt), személynek, fényképes tagsági kártya ellenében. Az illetékes csapatvezető, edző, testnevelő megérkezéséig, a csapat tagjai kizárólag az előtérben tartózkodhatnak.
 • Az idő előtt érkező csapattagokat, bérlő által delegáltakat, az üzemeltetőnek jogában áll a Sportcsarnok területének elhagyására felszólítani.
 • A megállapított edzésidő betartása mindenki számára kötelező. Az edzés, mérkőzés végén, az öltözők kulcsait az intézmény jelenlévő dolgozójának kell átadni. Az intézmény képviselője meggyőződhet az öltözők állapotának megfelelőségéről, amennyiben rongálást, vagy egyéb rendellenes használatot tapasztal, úgy a csapat képviselőjével jegyzőkönyvet vesznek fel . Az okozott károkat köteles a   vétkes használó megtéríteni.
 • A kiírt használati időtartamban az öltözők elhagyására 30 perc áll rendelkezésre.
 • A mosdókat és az illemhelyeket mindenkor az elvárható kulturált emberi viselkedésformák szerint lehet használni. Fokozottan ügyelni kell a tisztaság fenntartására. Kérjük, takarékoskodjon a kézmosó szappannal, a papírtörölközőkkel, WC papírral. A keletkezett hulladékot az arra rendszeresített tárolókba helyezze el. A mosdók használatát üzemeltető megtagadhatja a külsős, nem a Sportcsarnok rendezvényeire érkező látogatóktól.
 • A teakonyha helységet kizárólag a személyzet (edzők, vezetők létesítményben dolgozók) használhatja.
 1.   A JÁTÉKTÉR, KÜZDŐTÉR HASZNÁLATA:
 • A Sportcsarnok közösségi tereinek használatakor mindenkor a normál emberi viselkedés az elvárt.
 • A bejáratoknál kötelező a lábbelik alapos, gondos megtisztítása, különösen az esős, saras, havas időszakban.
 • A Sportcsarnok minden termében a játéktéren és a küzdőtéren a váltócipő használat mindenki számára kötelező! A játéktéren kizárólag olyan edzőcipőben/ sportcipőben lehet tartózkodni, amely a sportpadló, a sportparketta és a birkózószőnyeg állagában semmiféle kárt nem okoz, azon maradandó nyomot nem hagy és megfelelő tisztaságú. A játéktéren fekete talpú, hernyótalpas, vagy stoplis cipőben tartózkodni nem lehet. A játéktéren/küzdőtéren utcai cipőben, magassarkú cipőben tartózkodni TILOS! A látogatók számára a LÁBZSÁK vagy PAPUCS HASZNÁLATA KÖTELEZŐ !
 • A játéktéren kizárólag olyan tevékenység, sporttevékenység folytatható, amely a csarnok általános rendeltetésének megfelelő, illetve a Sportcsarnok vezetésével, előre egyeztetett.
 • Tilos a játéktéren bármiféle olyan jelölést, csíkozást, karcolást, tájékozódási pontot elhelyezni, amely a létesítmény vezetője által nem engedélyezett, illetve amely könnyen, gyorsan és egyszerűen, maradandó nyom nélkül el nem távolítható.
 • A használati (sport) eszközöket a használat után a játéktérről az eredeti helyére vissza kell állítani, illetve a tároló helyekre vissza kell vinni. Tilos a labdák falhoz, rugdosása, dobálása, és minden olyan tevékenység, amely a falazat és az ajtók, ablakok tisztaságát veszélyeztetné.
 • Eszközöket külön kérésre (előre egyeztetettek szerint) áll módunkban biztosítani, esetenként bérleti díj ellenében.
 • Tilos a kihelyezett reklámtáblák, reklámanyagok, molinók rongálása, elmozdítása. Kifejezetten tilos a köpködés, bármiféle az izzadtságon kívüli testváladék „elhelyezése”. Bármiféle reklámtábla, molinó, szórólap és egyéb hirdető eszköz kihelyezése, csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges és csak az üzemeltető helyezheti ki az arra kijelölt helyen/helyeken.
 • A játéktérre, a küdőtérre kizárólag az előre megállapított, megállapodott időpontban lehet belépni. A játékteret, küzdőteret az előre megállapított, megállapodott időpontban, pontosan el kell hagyni oly módon, hogy a felhasznált eszközök visszahelyezése is ez időponton belül kell, hogy megtörténjen. Amennyiben a játéktér késedelmes elhagyásából bármiféle hátránya keletkezik a következő használónak, bérlőnek vagy az intézmény üzemeltetőjének, az üzemeltető jogosult és köteles plusz 1 óra használati díjat kiszámlázni. A késedelmesen távozó nem jogosult a kiszámlázott plusz 1 óra igénybevételére. Ennek vitatásáról a használatba vevő, ezen házirend elfogadásakor előre lemond.
 • A Sportcsarnokban a tanórák alatt, illetve diák- és szabadidősport számára kijelölt időpontokban a sportolók, diákok és 18 év alatti személyek csak edzői/ nevelői felügyelettel tartózkodhatnak. A bérlők a számukra fenntartott időpontokban a bérlő felelősségére tartózkodhatnak.
 1.      KONDICIONÁLÓ TEREM HASZNÁLATA:

A kondicionáló terem feladata a létesítményben sportoló szakosztályok sporttevékenységének támogatása.

 • A zavartalan működtetést a közösségi- és társas élet szabályainak megfelelő magatartással köteles segíteni mindenki.
 • A Sportcsarnok berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke és kötelessége.
 • A kondicionáló teremben a kijelölt időpontokban a sportolók és a 16 év alatti személyek csak edzői/ nevelői felügyelettel tartózkodhatnak.
 • A kondicionáló teremben balesetvédelmi szempontból egyedül nem lehet tartózkodni.
 • A berendezésekben, felszerelésekben okozott károkért az ebben vétkes látogató (sportoló, edző, stb.) anyagi felelősséggel tartozik és az okozott kár teljes egészét köteles megtéríteni.
 • A terem eszközeit mindenki kizárólag saját felelősségére – fittségi állapotát ismerve – használhatja.

Kondicionáló terem használata:

 • minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát, amennyiben rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul jelezni kell a létesítmény felügyelőnek ,
 • a teremben csak sportfelszerelésben, váltócipőben szabad tartózkodni, illetve edzeni,
 • a higiéniai okok miatt fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, törülköző használata kötelező,
 • az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használhatók,
 • a szabad súlyokat használatkor rögzíteni kell a rúdhoz,
 • a súlyokat és a tárcsákat padra rakni, dobálni tilos,
 • a használt eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyére,
 • a sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott,
 • Tilos a szereken pihenni, illetve alkoholos állapotban a teremben tartózkodni, enni, inni, hangoskodni, a teremből eszközöket kivinni!
 • Az egy légtérben zajló párhuzamosan folyó edzést zenehallgatással nem lehet zavarni. A kizárólagos teremhasználat esetén megengedett a zenehallgatás .
 • A terem berendezéseinek rongálóit mindenkinek kötelessége figyelmeztetni, és az esetleges kár keletkezését megakadályozni!
 1.      TESTNEVELÉS ÓRÁK RENDJE:
 • A sportcsarnokban a tanulók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak.
 • A sportcsarnok tisztaságának és a burkolat minőségének megőrzése érdekében kizárólag sportoláshoz használatos TISZTA torna- és edzőcipő viselhető.
 • Valamennyi csoport köteles a számára kijelölt öltözőben átöltözni, testnevelőjét, edzőjét a helyiségben megvárni!
 • A sportcsarnok helyiségeit, eszközeit, csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni!
 • A játéktérre engedély és tanári felügyelet nélkül tanulóknak bemenni TILOS!
 • A sportcsarnok és az iskola sporteszközeit, berendezéseit a tanár, utasítására, illetve engedélyével használhatják a diákok. A szertárba a diák csak ennek megfelelően mehet be.
 • A tanórák és egyéb sportfoglalkozások végén az eszközöket a helyére KELL tenni.
 • A sportcsarnokban és a lelátón csak a foglalkozásokon résztvevő tanulók, tanárok tartózkodhatnak.
 • A délutáni sportfoglalkozásra a diákok kizárólag tanári kísérettel léphetnek be a sportcsarnokba, legkorábban 20 perccel a foglalkozás megkezdése előtt.

Köszönjük, hogy magatartásával hozzájárul a Sportcsarnok tartós, kulturált, szép állapotának, tisztaságának és mindenkori rendjének fenntartásához!